logotipas
ad-kas tai?APGLĖBK, VIEŠPATIE MANE
Užliek Šventąja Dvasia.
Aš noriu būt Šventas,
Aš noriu būt Šventas,
Tyras kaip šaltinis...


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


AŠ ŠLOVINU TAVE, TĖVE
Dangaus ir žemės Viešpatie
Kad Karalystės paslaptis
Apreiškei mažutėliams…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


AUKŠTINKIM KARALIŲ
Giedokime Jo vardui
Jam vienam
Tarnaukim su džiaugsmu


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


BŪK IŠAUKŠTINTAS
Danguj ir žemėj
Tavo šlovę giedosiu amžinai
Būk išaukštintas, Viešpatie…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF

GIESMĖ .MP3


EIK, SAKO MAN ŠIRDIS
Ieškok Jo veido
Eik, eik, eik,
Ieškok Jo veido…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


EUCHARISTINIS CREDO
Nemato akys, neapčiuopia rankos
O aš tikiu labiau, tikiu giliau
Negu Tave matyčiau ar apčiuopčiau
Man Tu sakai, pati Tiesa ir Meilė…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF

GIESMĖ .MP3


GARBĖ IR ŠLOVĖ AIDI JAM
Garbė ir šlovė aidi Jam
Nes Jis prisikėlė iš mirties
Garbė ir šlovė aidi Jam…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


IŠIMK IŠ MANO KRŪTINĖS
Akmeniu šaltu virtusią širdį
Paversk ją gyva
Mylinčia, amžina…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF

GIESMĖ .MP3


JĖZAU, NIEKAS ŽEMĖJE ŠIOJ
Neprilygsta Tau
Viešpats Tu, Tau dėkingas esu
Už tai, ką padarei dėl manes…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


JĖZUS KRISTUS VIEŠPATS YRA
Aleliuja.
Jis myli mus, Jis myli mus,
Aleliuja…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


JĖZAU KRISTAU, TU MANO VIEŠPATS
Aleliuja, aleliuja
Jėzau Kristau, Tu mano Viešpats
Tu mano Viešpats, aleliuja…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


KAS APSAKYS DIEVO KELIUS
Kas numatys Viešpaties mintį
Kas įžvelgs, kas atpažins
Mano Dievo širdį…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


KIEKVIENA DIENA ATNEŠ
Gyriaus Tau giesmių giesmes
Ir jos pakils ligi dangaus
Kad šlovintų Tave…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


MANO MYLIMASIS
O aš esu Jo
Mano mylimasis yra mano
O aš esu Jo…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


NEAPSAKOMAS
Tu, kurs sukūrei žvaigždes
Ir žinai jas vardais
Tu, Dieve, toks nuostabus…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF

GIESMĖ .MP3


PALAIMINTI
Turintys vargdienio dvasia
Jų yra dangaus karalystė
Liūdintys: jie bus paguosti
Romieji paveldės žemę…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


PASAULIO ŠVIESA
Atėjai į tamsybes
Atvėrei akis – aš matau
Palietei širdį
Tavim aš gėriuosi
Amžiną viltį davei…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF

GIESMĖ .MP3


RAGAUK, REGĖK
Koks Viešpats geras.
Ragauk, regėk,
Koks Viešpats geras man...


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF

VAIZDO ĮRAŠAS .YOUTUBE

GIESMĖ .MP3


ŠLOVINK VIEŠPATĮ, O MANO SIELA
Garbinki vardą Jo
Kaip niekada praeity visa siela
Aš šlovinsiu vardą Jo…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


ŠVENTYKLOJ SKLAIDOS RŪKAS
Aušrinė teka, bus giedra
Erelis sparnus jau skleidžia
Puoškim sesės galvas sodriais žiedais
Artėja ilgai laukta šventė…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


ŠTAI, JIS ATEINA
Išvys Jį kiekviena akis
Net ir tie, kurie perdūrė Jį
Dėl Jo raudos visa žemė…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


TAIP, JĖZAU!
Parduodu bėdas,
Parduodu savo skausmą
Mainais atiduodu
Už Viešpaties džiaugsmą...


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


TURIU AŠ DŽIAUGSMĄ ŠIRDYJE
Iš Viešpaties jisai
Ramybę nešanti dvasia
Gyvena manyje…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


VERTAS, VERTAS DIEVO SŪNUS
Nukryžiuotas dėl pasaulio atpirkimo
Galybė, didybė, šlovė ir garbė
Tebūna Jam per amžius…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


VIEŠPATIE, JĖZAU KRISTAU
Gyvojo Dievo Sūnau
Pasigailėk manęs nusidėjėlio…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


VIEŠPATIE MEILĖ TAVOJI ŠVIEČIA
Dega ugnimi tamsoje ir spindi
Jėzau, pasaulio Šviesa, švytėki
Laisvę tiesos žodžiu mums teiki…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF


ŽEMĘ PADENGIA MIGLA
Ir tautas tamsybės
Bet Viešpats suspindės virš tavęs
Ir Jo šlovė tave pripildys…


ŽODŽIAI, AKORDAI .DOC

ŽODŽIAI, AKORDAI .PDF